Fælles modtageregler

Modtagereglerne skal gøre det nemmere at vurdere, om affald er egnet til at forbrænde.

Der kan være mindre tekniske og miljømæssige forskelle mellem forbrændingsanlæggenes specifikke modtageregler og krav for de enkelte anlæg.  

Vær opmærksom på, at det enkelte affaldsselskab kun modtager affald fra eget opland, som udgøres af de tilsluttede kommuner. Aftal vilkår og betalingsmåde med selskabet, inden første levering.

Forbrændingsegnet affald
Forbrændingsanlæggene brænder affaldet for at udnytte energien i affaldet til fjernvarme og elektricitet - og for at komme af med bakterier og lugt.

De fælles modtageregler for affaldet til forbrænding kombinerer de tekniske krav på de enkelte anlæg og myndighedernes miljøkrav.

Uønsket affald til forbrænding
Generelt skal affaldet til forbrænding være sorteret, så det ikke indeholder:

Affald uegnet til forbrænding
- teknisk eller miljømæssigt: F.eks. lange eller store kompakte affaldsdele som bjælker og papirruller 

Farligt affald 
fx kemikalierester og batterier 

Affald egnet til at genanvende
- fx gips, metal,  beton, pap, papir og glas

Se TJEKLISTEN med eksempler her

Print-selv version af tjekliste

43608

 

Gips er et eksempel på et materiale,
som skal genanvendes, fordi gips;

- har ingen brændværdi

- giver anlæggene problemer med at
rense røgen for svovl

- forringer luftkvalitet ved forbrænding.

 

Fælles modtageregler

Hos ARC er det ikke muligt at håndaflæsse affaldet - affald til silo skal tippes ned 

Almindeligt affald - generelle modtageregler

Alle forbrændingsanlæg har af tekniske grunde fastsat grænser for størrelsen af det affald, der kan indfyres, uden at det først neddeles. Det er meget vigtigt for problemfri forbrænding af affaldet, at disse størrelsesgrænser overholdes.


Særligt affald
- særlige modtageregler

Ikke alle forbrændingsanlæg har udstyr eller miljøgodkendelse til at behandle alle kategorier af affald. Kontakt derfor altid anlægget for at få nærmere oplysninger, inden levering af disse affaldskategorier:

Ensartet forbrændingsegnet produktionsaffald
• Forbrændingsegnet affald til sortering
• Stort forbrændingsegnet affald
• Fortroligt affald (f.eks. særlige toldvarer)
• Klinisk risikoaffald 
• Slam og ristestof
• Kød- og benmel
• Affald i baller
• Lavradioaktivt affald
• Springmadrasser og gulvtæpper
• Tagpap, plast og papir i ruller
• Kreosotbehandlet træ (f.eks. jernbanesveller)


Kontrol af affaldet og opfølgning på fejlsorterede læs

Et læs affald kan ved leveringen til forbrændingsanlægget blive kontrolleret for, at det overholder modtagereglerne.  

Modtagekontrol og opfølgning på fejlsorterede læs fastlægges af det enkelte affaldsselskab.
Det er forbrændingsanlæggets specifikke modtagerregler, der afgør, om et læs overholder modtagereglerne.

Overtrædes modtagereglerne kan selskaberne underrette kommunen og kræve tillægsbetaling. 

Overtrædes modtagereglerne kan selskaberne underrette kommunen og kræve tillægsbetaling. Når der opkræves tillægsbetaling for fejlsorteret affald sker opkrævning hos den, affaldsselskabet har registreret som kunde.

Er kunden transportør, står denne for viderefakturering til affaldsproducenten.

                                                      
         
Arc Primaer Sort RGB 50    Layout Set Logo   Vestforbraendings Logo Cmyk 50