AV Miljø - et moderne deponi

Maksimal miljøbeskyttelse af deponeret affald

Vi er stadig langt fra det affaldsløse samfund, og samfundets produktion af affald kan aldrig basere sig på genanvendelse alene. Det affald der hverken kan genbruges eller energiudnyttes, deponeres på det miljøsikre deponi, AV Miljø, som ARC ejer sammen med Vestforbrænding.

I moderne, danske deponier dannes meget lidt metangas, fordi indholdet af organisk materiale er lavt. Alligevel arbejder ARC fortsat på at udvikle en effektiv teknologi til minimering af moderne deponiers bidrag til klima forandringer. Eksempelvis ved at opsamle og rense den gas, der opstår. Rensningseffektiviteten er helt oppe omkring 95 %, og betyder en væsentlig reduktion af deponiets bidrag til drivhuseffekten.

Mindre belatning fra moderne deponier
Danske deponier har et lavt indhold af organisk materiale, og danner derfor meget lidt metan i forhold til gammeldags lossepladser. For at minimere moderne deponiers bidrag til klimaforandringer, udvikles hele tiden metoder til at forhindre metanen i at komme ud i atmosfæren. Eksempelvis i projektet, Biocover, hvor der blev udviklet en effektiv og billig teknologi, der minimerede moderne deponiers bidrag til klimaforandringer. Et 'vindue' med optimale forhold for metanoxiderende bakterier blev etableret i afdækningen af det deponerede affald. I vinduet omdanner bakterierne metanen til kuldioxid, som samtidig reducerer klimapåvirkningerne.

Målingerne er med til at bestemme, hvor og hvor meget metan der udledes. Viser målingerne, at der udledes metan, vil der i projektets næste fase blive designet og anlagt et fuldskala Biocover-anlæg. Et drænsystem bidrog til at  teste om der skete en opsamling af gas, ligesom oxidationsrater over areal og dybde blev målt. I projektet Biocover II undersøges, om resultaterne fra det første projekt kan anvendes på de ældre nedlukkede deponier Uggeløse I og III. 

Biocover I og II er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med NIRAS og FORCE Technology, DTU Miljø, AV Miljø og ARC.

LÆS MERE
Her kan du læse mere om Biocover I og Biocover II