Vores rolle

Vi tager imod og giver tilbage

  

Vi indpasser vores energi efter behovet

ARC leverer den type energi byen har behov for

Populært sagt er dagrenovation det husholdningsaffald, som ikke har nogen genbrugsværdi. Forbrænding af husholdningsaffald producerer til gengæld et stort overskud af energi.

ARCs produktion af energi er baseret på affald, og varieres afhængigt af vind og vejr - over hele døgnet og året - da vi tilrettelægger vores produktion efter vedvarende energikilder som vind og sol. Det sikrer billig el og varme til hovedstadens borgere og virksomheder, at vi bidrager med elektricitet på vindstille dage, mens vi nøjes med at forsyne med fjernvarme og varmt vand på blæsende dage, hvor elmarkedet dækkes af vindenergi.

LÆS OGSÅ

Råstoffer for millioner i slagge efter forbrænding

 

Genbrugspladser som lokale medspillere

Herfra sendes rene råstoffer i cirkulation

Vi er glade for placeringen af vores 10 genbrugspladser og 6 nærgenbrugsstationer i hovedstadsområdet, som har mere end 1 mio. besøgende om året. Til sammen afleverer borgere og virksomheder ca. 105.000 tons affald på pladserne hvert år.

Genbrugsvejlederne hjælper kunderne med den rette sortering, og byttecentrene øger det direkte genbrug, hvor den enes affald bliver til den andens glæde. Via ARCs genbrugspladser genvindes ressourcerne i affaldet bedst muligt, og flere råstoffer sendes tilbage i cirkulation. Med en genanvendelsesprocent på 89 ligger vores genbrugspladser helt i top. Samlet set sparer arbejdet på ARCs genbrugspladser klimaet for ca. 30.000 ton CO2 hvert år.

En del af nærområdet
Vi stræber efter at være en attraktiv nabo, der lytter og inddrager vores nærmiljø. Ved at være åbne over for byens impulser og bidrage til byens udvikling afspejles byens liv på ARCs genbrugspladser. 

Nærgenbrugsstationerne betjener borgere i Københavns Kommune med mindre mængder affald. Der er kun adgang for bløde trafikanter for at gøre plads til åbne byttehylder. Ofte arrangerer vi bytteevents med temaer som legetøj, bøger, CD’er m.m. og vi deltager gerne, når ejerkommunerne arrangerer lokale events. 

Besøgstjeneste for skoleklasser
Vores genbrugspladser er samlet set et af de mest besøgte offentlige rum i Hovedstaden. ARCs genbrugspladser tager også imod skoleklasser for at lære dem, hvad genbrug betyder for miljøet og de kommende generationer. LÆS OGSÅ ARCs TILBUD OM DIREKTE GENBRUG

 

ARC Omlastning

Fra manuel til automatiseret omlastning af kommunernes affald

ARC modtager og omlaster affald som plast, glas metal, elektronik og hårde hvidevarer - inden det sendes videre til genanvendelse. Desuden kvalitetssikres og komprimeres kommunernes oparbejdede affald. Sådan opnås en effektiv fragt - eksempelvis af plast, der sendes til et sorteringsanlæg i Tyskland.

Det er både godt for miljøet og sparer kommunerne udgifter til transport, at ARC omlaster deres oparbejdede affald. Og ARCs service udvikler sig hele tiden. I takt med at private husstande sorterer i flere fraktioner, sender ARCs ejerkommuner størrer og større mængder genanvendeligt affald til omlastning. Derfor har der været behov for at udvide kapaciteten af omlasteanlægget – flere gange.

ARC har udvidet lejemålet i hallen frem til 2020, og tilbyder en ny service med at omlaste glas. Udvidelsen har også givet plads til, at metoden for håndtering af plasten er automatiseret. Nu læsser transportørerne plastaffaldet af direkte på et transportsystem, som fører plasten op i en ballepresse.

En af de vigtige opgaver, personalet udfører i forbindelse med omlastningen, er inspektion af affaldet. Udover at flytte og presse affaldet har driftsoperatørerne en stor opgave med at kvalitetssikre affaldet - og nogle gange fjerne fejlsorteringer manuelt.

 

Mindre cirkulation af giftstoffer

Hos ARC sorteres malet og umalet træ

Flere og flere mennesker søger mod de større byer. Det giver mere affald og stiller krav til sikker håndtering af affaldets ressourcer. Det stiller også krav til at vælge de løsninger, der er bedst for miljøet. Derfor gør vi, hvad vi kan for at minimere ARCs miljø- og klimapåvirkninger. 

ARC ønsker at vælge de løsninger, der er miljømæssigt forsvarlige. For at undgå at sende farlige stoffer til genanvendelse, opfordrer vi kunderne til at sortere malet træ ud af det rene træ på ARCs genbrugspladser. Sorteringen sikrer, at færre skadelige stoffer sendes i cirkulation eksempelvis i spånplader. Gammel maling kan nemlig indeholde skadelige stoffer som bly. 

Når forbrænding er bedst for miljøet

Fra maj 2018 har ARC fået Miljøstyrelsens godkendelse til at brænde malet og imprægneret træ, da ARCs raffinerede røgrensning kan fange de resterende tungmetaller via rensning af røggasserne. 

 
LÆS MERE
Læs mere om Amager Bakkes raffinerede røgrensning, som neutraliserer giftstoffer ved forbrænding

 

CO2-fangst

Klimaindsats på Amager Bakke

  

Test af CO2-fangst

ARC har fået støtte af EUDP til at bygge demonstrationsanlæg

Klimakrisen er virkelig, og hvis klimamålet i Parisaftalen skal nås, skal en en masse forskellige tiltag igang hurtigst muligt.

CO2-fangst er en vigtig del af ARCs arbejde med at gøre borgernes affald CO2-neutralt. Det er desuden et væsentligt bidrag til at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.


Med støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) bygger ARC et demonstrationsanlæg til CO2-fangst. Demonstrationsanlægget vil fange 12 tons CO2 om dagen, og forventes at stå klar i sommeren 2022.


Demonstrationsanlægget til CO2-fangst, eller Carbon Capture som det også hedder, bliver det første af sin slags i Danmark. Erfaringerne fra demonstrationsanlægget skal derfor være vigtige skridt på vejen mod et anlæg til CO2-fangst i fuld skala.  

Det kræver meget energi at lave CO2-fangst, og det kan gøre prisen på indfangningen høj. Det banebrydende i ARCs projekt er, at vi vil omdanne den forbrugte energi til varme og sende denne ud i fjernvarmenettet. På den måde kan CO2-fangsten ske med et neutralt energiforbrug, og dermed blive et miljøøkonomisk attraktivt element i den grønne omstilling.

Demonstrationsanlægget vil blive bygget indeni Amager Bakke, i forbindelse med røgrensen 

 


Projektpartnere på demonstrationstanlægget:

DTU-CERE

Rambøll

Union Engineering

ClimAid Copenhagen: Fuldskala CO2-fangst

ARC vil indfange 500.000 tons om året fra 2025

ARC introducerer projektet ClimAid Copenhagen, der skal indfange og lagre ca. 500.000 tons CO2 om året fra 2025. Projektet er baseret på etableringen af et fuldskalaanlæg til CO2-fangst på Amager Bakke, hvor vi på den korte bane lagrer den indfangede CO2 i udfasede oliefelter: ClimAid Copenhagen sender CO2´en tilbage hvor den kom fra. På sigt er det også muligt at anvende den opsamlede CO2 til andre formål som Power-to-X (produktion af grønne brændsler). 

Amager Bakke udleder CO2 fra produktionen af el og fjernvarme til Hovedstaden, hvoraf en del er er fossil CO2, som stammer fra afbrænding af plastholdigt affald.  Selvom ARC samtidig arbejder for bedre affaldssortering, så plast ikke bliver brændt, vil det først få en klimaeffekt over en længere årrække. Med ClimAid Copenhagens fuldskalaanlæg til CO2-fangst, kan udledningen reduceres med op til 95 % allerede fra 2025!

ARC tager klimakrisen og den grønne omstilling seriøst, og hvis ClimAid Copenhagen føres ud i livet, bliver det et stort bidrag til at Danmarks klimamål om en CO2-reduktion på 70% i 2030 kan nås.

Sådan foregår CO2-fangst og lagring

ClimAid Copenhagen er baseret på samarbejde mellem flere aktører: Når CO2´en er indfanget på Amager Bakke, komprimeres den og transporteres til et mellemlager på en nærliggende havn. Transporten vil blive meget kort, da Amager Bakke allerede ligger ud til havet ved Øresund. Fra havnen sejles den komprimerede CO2 til Nordsøen, hvor den gemmes i udtømte oliereservoirer dybt nede i undergrunden. Undersøgelser fra GEUS viser, at muligheden for at deponere CO2 i den danske undergrund er betydelig. Over en årrække vil CO2’en nemlig binde sig permanent til de porøse lag i undergrunden. På sigt er det også muligt at anvende den opsamlede CO2 til andre formål, som Power-to-X.

Med ClimAid Copenhagen melder ARC sig ind i rækken af projekter, der kan reducere udledningen af CO2 mærkbart ved hjælp af ny teknologi. ClimAid Copenhagen er i klar overensstemmelse med verdensmålene og målsætningerne i EU’s SET-plan. Udover de åbenlyse fordele ved at reducere de negative klimaeffekter fra for meget CO2, vil ClimAid Copenhagen også skabe nye, grønne arbejdspladser samt grøn europæisk vækst og investeringer for Danmark og EU.

Energineutral CO2-fangst - dobbelt win for økonomi og klima

CO2-fangst er meget energikrævende, da den kemiske proces for at indfange CO2´en kræver høj temperatur. Derfor vil ARC integrere CO2-fangsten med fjernvarmenettet, så varmen fra CO2-fangsten bliver genbrugt ude hos borgere og virksomheder i hovedstaden. På den måde er der for det første ikke noget energi der går til spilde, men det vil også være med til at gøre teknologien billigere at bruge.


Undersøgelserne foregår på et EUDP-støttet demonstrationsanlæg på Amager Bakke, og udføres i perioden 2020-2023.

Forudsætning

For at blive til noget er ClimAid Copenhagen afhængigt af innovationsstøtte. Det skyldes både de mange udviklingselementer, der er knyttet til opførelse af fuldskalaanlæg, men også udvikling af den fulde værdikæde fra fangst til lagring. Projektet opfylder alle de kriterier, som EU har opstillet for at tildele støtte under den såkaldte ”Innovation Fund”. Derfor ansøger ARC om at få andel i EU-støttemidler rettet mod udbredelse af et fuldskalaanlæg til CO2-fangst.

CO2-fangst hos ARC

ARCs energianlæg er et godt udgangspunkt for CO2-fangst i Danmark

Med ClimAid Copenhagen projektet kan ARC fjerne 500.000 tons CO2, dvs. op til 95% af den af den årlige CO2-udledning fra Amager Bakke.  Det vil være et kæmpe skridt i retning af at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 og bidrage til at Danmarks klimamål kan nås. 

Lagring af CO2 sker ved genanvendelse af udfasede oliefelter, hvorfra der ikke skal hentes mere olie op. Anvendelse af eksisterende infrastruktur bidrager også til at begrænse omkostningerne og sikrer en lagring, som ikke medfører nye anlæg og boringer i Nordsøen.

Derfor er Amager Bakke et godt sted at fange CO2

ARCs affaldsenergianlæg, Amager Bakke, er et godt udgangspunkt for at komme i gang med CO2-fangst i Danmark, da anlægget til CO2-fangst er afhængigt af en stabil CO2-kilde. ARCs affaldsenergianlæg udgør grundlasten i det københavnske fjernvarmesystem og er derfor i drift året rundt. Dermed kan CO2-anlægget udnyttes maksimalt og omkostningseffektivt.

Den nuværende udvikling i samfundet medfører faldende affaldsmængder, og derfor forventes det, at mindre effektive og mere forurenende affaldsanlæg udfases. Amager Bakke er imidlertid et nyt anlæg og et af verdens både reneste og mest energieffektive, så at ARC i mange år vil energiudnytte det restaffald, der ikke kan udsorteres og genanvendes.

ARC arbejder fortsat for at udsortere så meget plast som muligt. Allerede i dag er kun en tredjedel af ARCs affald fra fossile kilder. Resten er biogent (organisk), og har i sin levetid optaget CO2 fra atmosfæren. Efterhånden som den fossile andel af affaldet falder yderligere, vil Amager Bakke med CO2-fangst således bidrage til et endnu mere positivt klimaregnskab ved at tage mere CO2 ud af atmosfæren.

FAQ

Spørgsmål og svar til CO2-fangst

Hvad er CO2-fangst?
CO2-fangst er indfangning af CO2 i gasform. Det gøres ved en kemisk reaktion, hvor røgen fra fx en industriskorsten ledes igennem en væske der binder, eller ”absorberer”, CO2´en. Væsken kan herefter opvarmes, så den frigiver CO2´en i en lukket beholder, hvorfra den kan opsamles. Den opsamlede CO2 kan enten lages eller bruges til at producere brændstof (Power-to-X)      


Hvorfor skal der investeres i CO2-fangst?
CO2-fangst er et vigtigt bidrag og frem for alt en tilgængelig teknologi til at indfri de danske klimamål om 70% CO2-reduktion i 2030 og herved støtte op om Parisaftalens målsætning om at reducere temperaturstigningerne globalt til 1,5 grader. Både FN’s klimapanel, Europakommissionen og det Internationale Energiagentur og Klimarådet slår alle fast, at CO2-fangst er centralt for at nå Parisaftalens målsætning.


Hvad sker der med den indfangede CO2?
I forbindelse med indfangningen komprimeres CO2´en og transporteres til et mellemlager på en nærliggende havn. Herfra sejles til Nordsøen, hvor den gemmes i udtømte oliefelter i undergrunden. Over en årrække vil CO2’en binde sig permanent til lagene i undergrunden.  Den vil altså ikke slippe ud igen. På sigt er det også muligt at anvende den opsamlede CO2 til andre formål såsom Power-to-X. Se også GEUS´oversigtartikel om CO2-fangst


Hvornår går ARC i gang med at CO2-fangst?
Demonstrationsanlægget forventes at være i drift i 2022. Hvis ClimAid Copenhagen projektet modtager støtte, vil det blive efterfulgt af fuldskalaanlæg i 2025.


Hvor meget CO2 vil blive fanget?
Demonstrationsanlægget skal fange 4.400 tons om året. Det svarer til udledningen fra 1.185 biler, som kører 30 km. pr. dag i byen.

På fuldskalaanlægget kan der indfanges 500.000 tons CO2 om året.


Hvor meget vil CO2-fangst koste borgere og virksomheder?
Teknologien bag CO2-fangst er meget energikrævende, og har derfor også tidligere været for dyr at bruge. Ved at integrere CO2-fangsten med fjernvarmenettet, vil ARCs på at vise, at CO2-fangsten kan gøres med et neutralt energiforbrug. Det betyder også, at ARC forventer en pris under 1000 kr./pr. ton CO2. Dvs. noget lavere end den samfundsøkonomiske pris for CO2-udledning, som er beregnet af Klimarådet i 2020 til 1.500 kr./ton CO2

Amager Bakkes profil

Bevægelse møder bæredygtighed

ARCs bygning på Refshaleøen, Amager Bakke, er med sine 85 meter det højeste punkt på Amager. Tagfladen er indrettet som et rekreativt område med skibakke, trailruter, klatrevæg og café øverst. Amager Bakkes højde tjener to formål; et rekreativt byrum udenpå og indeni er der plads til vores raffinerede røgrens, der fylder 2/3 af bygningen. Fra start ønskede ARC den bedst mulige rensning af røgen. Det har vi fået, og sammensætningen af teknologier på Amager Bakke gør anlægget til et af verdens bedste.

Vi er stolte over at være lykkedes med at reducere udslippet af både NOx og SO2 markant. Ligesom vi er stolte af, at bygningen bliver et rekreativt areal til glæde for borgere og besøgende i Hovedstaden.

Amager Bakke har fået massiv international omtale og har allerede ikonisk status. Ikke nok med at det er en af verdens længste kunstige skipister, der er placeret på toppen af et forbrændingsanlæg – det bliver også Nordeuropas højeste klatrevæg, et koncertsted, en del af børns skoleskema samt en sky bar med byens bedste udsigt. Copenhill, som driver det rekreative areal på Amager Bakke, samarbejder med bl.a. ski-, løbe- og klatreklubber om at skabe et nyt, fysisk samlingssted for ude-aktivitet i København.  

 

FÅ MERE AT VIDE:

Læs om Amager Bakkes røgrensning i verdensklasse

Mere genbrug

Sydhavn Genbrugscenter

  

Fra skorsten til genbrugscenter

Bæredygtig fra begyndelsen

Allerede i forbindelse med opførelsen af Sydhavn Genbrugscenter blev der tænkt bæredygtigt.

Således er der i projektet genbrugt armaturer, der er brugt genbrugstræ til terrassen, og hele 5000 ton beton fra Amagerværkets gamle skorsten er brugt i selve genbrugscenteret samt ydermuren omkring.

Sydhavn Render Web Sidebillede

Det store fokus på bæredygtighed har fået opmærksomhed, og i begyndelsen af 2019 – allerede inden indvielsen - modtog Sydhavn Genbrugscenter derfor Dansk Betons bæredygtighedspris.

06 Sidebillede

Sydhavn Genbrugscenter er formet som et uendelighedstegn for at symbolisere materialernes cyklus.

Genbrugspladsen

Sammen får vi mere ud af affaldet

Københavns nye genbrugscenter i Sydhavnen mere end blot en genbrugsstation. Centeret adskiller sig fra øvrige genbrugspladser ved, at endnu mere af byens affald bliver genanvendt og genbrugt. 

Slusen 

I indkørslen til selve genbrugsstationen, får duvejledning i at sortere dit affald fra til direkte genbrug.

Inden du kommer ind på selve genbrugspladsen, skal du igennem Slusen, som er bemandet med medarbejdere, der hjælper med at identificere de materialer og genstande, der kan genbruges. De udvalgte ting bliver kategoriseret, vejet og kommer på lager, så det kan genbruges af centerets igangsættere, i workshops osv.

 

Genbrugspladsen

På genbrugspladsen sorterer du affaldet i de relevante beholdere. Genbrugsstationen modtager 35 typer af affald, heriblandt byggeaffald og haveaffald. 

Som den første plads, er fraktionen 'Småt Brændbart' ændret til 'Rest efter sortering' for at signallere, at det er absolut sidste mulighed, når alle ressourcer til genanvendelse er sorteret rigtigt. 
(ARCs øvrigte genbrugspladser udfaser 'Småt Brændbart' senest i 2021)

Der er ingen byttefaciliteter i Sydhavn Genbrugscenter. 

Læs mere om genbrugspladsens åbningstider

Undervisningslokalet

Få hele fortællingen om affald og bæredygtighed

Sydhavn Genbrugscenter bliver ikke kun for voksne: Vi har også indrettet et nyt læringsrum for 0.-6. klasse med fokus på materialelære, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det nye rum skal spille sammen med besøgscentret på Amager Bakke og forløbet på sorteringsanlægget, så skoleelever har mulighed for at få hele fortællingen om affald og bæredygtighed i Danmark.

Emnerne fordelt på klassetrin

0-2 klasse: Affald og sortering
3-4 klasse: Sortering og affaldets forskellige rejser
5-6 klasse: Affaldets rejse, materialer og genanvendelse

 

Multihuset

Københavns Kommunes tilbud

Sydhavn Genbrugscenter er mere end en almindelig genbrugsstation. Centeret adskiller sig fra Københavns øvrige genbrugspladser ved, at endnu mere af byens affald bliver genanvendt og genbrugt. Derudover rummer huset en række faciliteter og aktiviteter, som sætter fokus på genbrug og bæredygtighed.

Det store multihus med materialelager, testlaboratorium, værksted og andre faciliteter til udvikling af direkte genbrug sikrer, at genstande og materialer i højere grad kan bevare deres værdi. Læs mere om Testlaboratoriet, hvor igangsættere udvikler cirkulære forretningsidéer.

Værksted

Udover en genbrugsplads rummer huset en række faciliteter og aktiviteter, som sætter fokus på genbrug og bæredygtighed. Eksempelvis et værksted, hvor iværksættere udvikler cirkulære forretningsidéer.

Workshops, arrangementer og undervisning

I multihuset vil der året rundt være workshops for børn og voksne, paneldebatter, oplæg og filmfremvisninger relateret til genbrug,  bæredygtighed samt workshops, paneldebatter, oplæg og filmfremvisninger relateret til genbrug og bæredygtighed. 

Find arrangementer for børn og voksne Der er også undervisning for skoleklasser samt en besøgstjeneste.

 

Adresse og åbningstider finder du her

Læs mere om Københavns Kommunes aktiviteter i Sydhavn Genbrugscenter

Holdspiller

Forsøgs- og udviklingsprojekter

  

Bedre sortering af plast

Book et besøg

ARC er en aktiv medspiller, når ejerkommunerne realiserer deres affaldsmålsætninger. Sortering af plast er et eksempel på en konkret opgave ARC udfører for Københavns Kommune. ARC driver anlægget for at få viden om hvilke typer plast, der er er i plastaffald indsamlet fra husholdningerne, og for at kunne udføre forsøg med genanvendelse af plastaffaldet til nye plastprodukter.

På forsøgsanlægget sorteres først de uønskede materialer og metal fra plasten, som derefter deles op i hård og blød plast. Endelig sorteres den hårde plast i de mest almindelige polymerer fx PET, PP og HDPE. Forsøg har fx været at sortere på en bestemt type plastemballager for at se, om det blev lettere at sortere emballagen, hvis den kun er fremstillet af en polymer frem for et sammensat plastmateriale. 

Målet er at øge genanvendelsen af indsamlet plast primært fra husholdninger i Københavns kommune. På forsøgsanlægget ”simulerer” vi den sortering af plastaffaldet, som sker på de store sorteringsanlæg i Sverige og Tyskland, hvor Københavns Kommunes plast fra husholdninger sorteres i dag. På den måde lærer vi, hvor godt det er muligt at sortere og kan på det grundlag bedre stille krav om en høj grad af genanvendelse. Plast indsamlet på ARCs genbrugspladser er også blevet sorteret på anlægget for at finde ud af, hvor stor en andel af plasten, der er af typen PVC. Jo mere PVC der er i den blandede hårde plast, jo dyrere er det at få det sorteret og genanvendt.

Det er også for børn
I forbindelse med forsøgsanlægget, har ARC også udviklet et læringsforløb om plast for børn i 4.-6. klasse. Her erfarer eleverne  hvordan forskellige typer plast har forskellige egenskaber igennem små forsøg, og ser hvordan sorteringsanlægget virker. Forløbet skal give dem grundlæggende viden om et materiale vi alle bruger til hverdag, og en forståelse for de systemer der tager over, så snart et stykke plast er blevet smidt til genanvendelse.

LÆS MERE OM PLASTFORLØBET FOR SKOLER HER

 

 

Genbrug af hvidevarer

Indsamling af brugbare hårde hvidevarer

Det sparer energi og ressourcer når køleskabet, komfuret eller vaskemaskinen genbruges direkte - i stedet for at blive neddelt og genanvendt. På ARCs genbrugspladser tages de gode hårde hvidevarer fra til genbrug. Nogle repareres. Andre bruges som reservedele. Resten neddeles og genanvendes.

Hvad er forskellen på genbrug og genanvendelse?

Selvom det lyder som fuldstændig det samme, er der ret stor forskel på, om et produkt - fx et køleskab - bliver genbrugt eller genanvent. Når et produkt genbruges, betyder det, at det bliver givet videre til en anden, uden at der bliver gjort det store ved det. Dvs. genbrug er hvis du fx giver dit gamle køleskab til din nevø, der lige er flyttet hjemmefra eller sælger det. Jo længre tid et produkt bliver genbrugt, jo bedre er det for miljøet.

Når et produkt til sidst er så slidt, at det ikke længere kan genbruges, kan man genanvende det. At genanvende betyder at produktet bliver skilt ad, og materialerne neddelt og omsmeltet. Det kræver energi at kunne genanvende - jern smelter fx først ved ret høje temperaturer - derfor er genanvendelse ikke ligeså godt som genbrug.     

Hvilke hårde hvidevarer kan genbruges?

Nyere produkter, der er mindre end syv år gamle
Produkter af god kvalitet
Produkter i pæn stand

I første omgang undersøges produktet f.eks. for manglende knapper og om det er CE-mærket. Senere registreres det i en database og testes for fejl. Kan produktet repareres, gøres det klar til salg i en genbrugsbutik. Hvis ikke, bruges nogle af delene som reservedele. Resten genanvendes.

Hvad sker der med hvidevarer, som genanvendes?

Når hårde hvidevarer sendes til genanvendelse, tager et modtageranlæg kompressorer og dele som kan indeholde freon ud. Resten neddeles og sorteres i forskellige metaller, som smeltes om til nye produkter. Forsøget er et samarbejde mellem Københavns Kommune, ARC, Elretur og Recirk.

 

Mindre belastning fra moderne deponier

Bakterier omdanner metan til kuldioxid

Danske deponier har et lavt indhold af organisk materiale, og danner derfor meget lidt metan i forhold til gammeldags lossepladser. For at minimere moderne deponiers bidrag til klimaforandringer, udvikles hele tiden metoder til at forhindre metanen i at komme ud i atmosfæren. Eksempelvis i projektet, Biocover, hvor der blev udviklet en effektiv og billig teknologi, der minimerede moderne deponiers bidrag til klimaforandringer. Et 'vindue' med optimale forhold for metanoxiderende bakterier blev etableret i afdækningen af det deponerede affald. I vinduet omdanner bakterierne metanen til kuldioxid, som samtidig reducerer klimapåvirkningerne.

Målingerne er med til at bestemme, hvor og hvor meget metan der udledes. Viser målingerne, at der udledes metan, vil der i projektets næste fase blive designet og anlagt et fuldskala Biocover-anlæg. Et drænsystem bidrog til at  teste om der skete en opsamling af gas, ligesom oxidationsrater over areal og dybde blev målt. I projektet Biocover II undersøges, om resultaterne fra det første projekt kan anvendes på de ældre nedlukkede deponier Uggeløse I og III. 

Biocover I og II er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med NIRAS og FORCE Technology, DTU Miljø, AV Miljø og ARC.

LÆS MERE
Her kan du læse mere om Biocover I og Biocover II

 

 

Genanvendelse af mineraluld

Aflever mineraluld til din genbrugsplads

Dele af det indsamlede mineraluld vil blive genanvendt til nyt mineraluld. Mineralulden sorteres i stenuld som genanvendes hos RockWool til nyt isoleringsmateriale, og glasuld som deponeres. Dvs. at glasuld lægges på en kontrolleret losseplads med henblik på at begrænse forureningen mest muligt. 

Kom kun mineraluld i containeren
Det er vigtigt, at der kun kommer mineraluld i containeren. Hvis du vil af med andre genanvendelige produkter som vintermåtter, lægter, opfej eller skruer skal det i andre containere. Det gælder også plastiksække.

I genanvendelsesprosessen smeltes stenulden under samme temperaturer som virgine stenråvarer. En lille energibesparelse fås fordi der udvindes mindre mængder virgine råvarer.