Vi bruger cookies på a-r-c.dk

På a-r-c.dk bruger vi 1. og 3. parts-cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der er med til at forbedre sitet. Hvis du klikker på et link på a-r-c.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Vores rolle

Vi tager imod og giver tilbage

  

Vi indpasser vores energi efter behovet

ARC leverer den type energi byen har behov for

Forbrænding af husholdningsaffald producerer et stort overskud af energi. Hvor vi tidligere brændte samme affaldsmængde over hele døgnet, optimerer vi nu produktionen af energi over året og over døgnet. Ved at tilrettelægge vores produktion efter vedvarende energikilder som vind og sol, sikrer ARC billig el og varme til Hovedstadens borgere og virksomheder. Derved kan vi yde et stort bidrag til at dække byens behov for elektricitet på vindstille dage, mens vi nøjes med at forsyne med fjernvarme og varmt vand på blæsende dage, hvor elmarkedet dækkes af vindenergi. Med energianlæggets fleksibilitet kan vi også tilpasse os højere elpriser om dagen og lavere elpriser om natten ved at op- og nedregulere elproduktionen efter markedet.

 

Læs også

RÅSTOFFER FOR MILLIONER I SLAGGER EFTER FORBRÆNDING

 

Genbrugspladser som lokale medspillere

En ARC genbrugsplads er en del af byens liv

ARC driver 16 genbrugspladser i hovedstadsområdet med mere end 1 million besøgende om året. Til sammen afleverer de ca. 105.000 ton affald hvert år. Genbrugsvejlederne hjælper kunderne med den rette sortering, og byttecentre øger det direkte genbrug, hvor den enes affald bliver til den andens glæde. Med en genanvendelsesprocent på 89 ligger vores genbrugspladser helt i top. Samlet set fortrænger arbejdet på ARCs genbrugspladser ca. 30.000 ton CO2 hvert år.

En del af nærområdet
Vi er glade for vores placering af genbrugspladser over hele byen, og vi stræber efter at være en attraktiv nabo, der lytter og inddrager naboer og nærmiljø ved at være åbne over for byens impulser og bidrager til byens udvikling og liv. Nærgenbrugsstationerne betjener beboere i lokalområdet med mindre mængder affald, og der er kun adgang for bløde trafikanter.

Besøgstjeneste for skoleklasser
Vores genbrugspladser er samlet set et af de mest besøgte offentlige rum i Hovedstaden. ARCs genbrugspladser tager også imod skoleklasser for at lære dem, hvad affaldsminimering betyder for miljøet og de kommende generationer. 

Byttecentre og bytteevents
ARC har byttecentre, hvor den enes affald bliver til den andens glæde. Desuden arrangerer vi bytteevents med temaer som legetøj, bøger, CD’er m.m. og vi deltager gerne, når ejerkommunerne arrangerer lokale events. 

Lysende stjerne i København NV
ARC vil gerne være med til at præge den by, vi er en del af. Eksempelvis ved at forvandle tunnelen ved Bispeengen Genbrugsstation fra en grå kedelig beton til en en oplevelse ved hjælp af en 70 m lang lysinstallation. Ved kulturnatten dannede ARCs tunnel ramme for en totalinstallation af lyd og lys. 350 deltagere havde fornøjelsen af at opleve, hvordan belysningen i tunnellen skiftede karakter i takt til Bwoy de Bhajans eventyrlige musik. Deltagerne lyttede til musikken gennem headsets - både for at lukke storbyens larm ude - og for at tage hensyn til ARCs naboer, som bor tæt på Bispeengen Genbrugsstation.

LÆS OGSÅ ARCs TILBUD OM DIREKTE GENBRUG

 

ARC Omlastning

Fra manuel til automatiseret omlastning af kommunernes affald

ARC yder ejerkommunerne den service, at vi modtager og omlaster affald som plast, glas metal, elektronik og hårde hvidevarer inden det sendes videre til genanvendelse. Flere gange dagligt læser renovationsbiler genanvendeligt affald af hos ARC Omlastning, som kvalitetssikrer, komprimerer og omlaster affaldet. For kun ved at komprimere og ”pakke” større partier af affald, er det muligt at opnå en effektiv fragt - eksempelvis af plast, der sendes til et sorteringsanlæg i Tyskland.

Det er godt for miljøet og sparer kommunerne udgifter til transport, at ARC omlaster deres oparbejdede affald. Desuden sikrer vi, at fraktionerne er rene, så der ikke er dagrenovation i. Og ARCs service udvikler sig hele tiden. I takt med, at private husstande sorterer i flere fraktioner, sender ARCs ejerkommuner størrer og større mængder genanvendeligt affald til omlastning. Derfor har der været behov for at udvide kapaciteten af omlasteanlægget – flere gange.

Senest har ARC udvidet lejemålet i hallen frem til 2020, og tilbyder en ny service med at omlaste glas. Udvidelsen har også givet plads til, at metoden for håndtering af plasten er automatiseret. Nu læsser transportørerne plastaffaldet af direkte på et transportsystem, som fører materialet direkte op i en ballepresse.

En af de vigtige opgaver personalet udfører i forbindelse med omlastningen, er inspektion af affaldet. Udover at flytte og presse affaldet har driftsoperatørerne en stor opgave med at kvalitetssikre affaldet - og nogle gange fjerne fejlsorteringer manuelt.

 

Vi begrænser cirkulation af giftstoffer

Når forbrænding er bedst for miljøet

Flere og flere mennesker søger mod de større byer. Det giver mere affald og stiller krav til sikker håndtering af affaldets ressourcer. Det stiller også krav til at vælge de løsninger, der er bedst for miljøet. Vi vil gøre vores for, at ejerkommunerne når deres mål og ambitioner på genanvndelsesområdet. Ligesom vi vil gøre vores for at minimere ARCs miljø- og klimapåvirkninger. Via ARCs genbrugspladser genvindes ressourcerne i affaldet bedst muligt, og flere råstoffer sendes i cirkulation.

Færre skadelige stoffer i cirkulation
Samtidig ønsker vi at vælge de løsninger, der er miljømæssigt forsvarlige. For at undgå at sende farlige stoffer til genanvendelse sorterer ARC malet træ ud af det rene træ, som bliver genanvendt til spånplader. Sorteringen sikrer, at færre skadelige stoffer sendes i cirkulation, da gammel maling kan indeholde skadelige stoffer som bly. 

Forbrænding stopper cirkulation af giftstoffer
Ved forbrænding af det imprægnerede og malede træ ender nogle tungmetaller i slaggen, men de er bundet så hårdt, at ikke kan  udvaskes. Slaggen anvedes som fundement i nye veje, og alt registreres. Det mener vi er endnu et eksempel på at holde styr på ressourcerne i affaldet.

Fra maj 2018 har ARC fået Miljøstyrelsens godkendelse til at brænde malet og imprægneret træ. 

De resterende tungmetaller fanges i rensning af røggasserne. 

 
LÆS MERE
Læs mere om Amager Bakkes raffinerede røgrensning, som neutraliserer giftstoffer ved forbrænding

 

SMOKA tager imod det farlige affald

Professionel håndtering af og rådgivning om farligt affald

Allerede tidligt i 70'erne etablerede storkøbenhavn særlige indsamlingsordninger for olie- og kemikalieaffald. Modtagestationen, SMOKA, sikrer at 23 kommuner med tilsammen 1,5 mio. indbyggere og 90.000 virksomheder kan skille sig af med deres farlige affald på en betryggende måde. 

SMOKA modtager 10.000 ton farligt affald om året. Udover at håndtere borgeres 23.000 røde kasser med kemikalierester, består affaldet mest af restprodukter fra industrien, men også asbest, PCB fra byggeriet, batterier og rester af maling, lim, lak  m.m.  

SMOKAs faguddannede medarbejdere rådgiver om alle typer farligt affald og gods, hjælper med papirarbejde til at håndtere og behandle olie- og kemikalieaffald og tilbyder egnet emballage til håndtering og transport af farligt gods og affald.

 

 

 

Sikkert deponi hos AV Miljø

Maksimal miljøbeskyttelse af deponeret affald

Vi er stadig langt fra det affaldsløse samfund, og samfundets produktion af affald kan aldrig basere sig på genanvendelse alene. Det affald der hverken kan genbruges eller energiudnyttes, deponeres på det miljøsikre deponi, AV Miljø, som ARC ejer sammen med Vestforbrænding.

I moderne, danske deponier dannes meget lidt metangas, fordi indholdet af organisk materiale er lavt. Alligevel arbejder ARC fortsat på at udvikle en effektiv teknologi til minimering af moderne deponiers bidrag til klima forandringer. Eksempelvis ved at opsamle og rense den gas, der opstår. Rensningseffektiviteten er helt oppe omkring 95 %, og betyder en væsentlig reduktion af deponiets bidrag til drivhuseffekten.

Mindre belatning fra moderne deponier
Danske deponier har et lavt indhold af organisk materiale, og danner derfor meget lidt metan i forhold til gammeldags lossepladser. For at minimere moderne deponiers bidrag til klimaforandringer, udvikles hele tiden metoder til at forhindre metanen i at komme ud i atmosfæren. Eksempelvis i projektet, Biocover, hvor der blev udviklet en effektiv og billig teknologi, der minimerede moderne deponiers bidrag til klimaforandringer. Et 'vindue' med optimale forhold for metanoxiderende bakterier blev etableret i afdækningen af det deponerede affald. I vinduet omdanner bakterierne metanen til kuldioxid, som samtidig reducerer klimapåvirkningerne.

Målingerne er med til at bestemme, hvor og hvor meget metan der udledes. Viser målingerne, at der udledes metan, vil der i projektets næste fase blive designet og anlagt et fuldskala Biocover-anlæg. Et drænsystem bidrog til at  teste om der skete en opsamling af gas, ligesom oxidationsrater over areal og dybde blev målt. I projektet Biocover II undersøges, om resultaterne fra det første projekt kan anvendes på de ældre nedlukkede deponier Uggeløse I og III. 

Biocover I og II er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med NIRAS og FORCE Technology, DTU Miljø, AV Miljø og ARC.

LÆS MERE
Her kan du læse mere om Biocover I og Biocover II

 

Vi involverer os

En del af det lokale

  

Høj miljøprofil og legeplads

Bevægelse møder bæredygtighed

ARCs nye bygning på Refshaleøen, Amager Bakke, er med sine 85 meter det højeste punkt på Amager. Tagfladen indrettes som et rekreativt område med skibakke, trailruter, klatrevæg og café på toppen. Når Amager Bakke er blevet så høj, skyldes det at vores røgrens fylder 2/3 af bygningen. Fra start ønskede ARC den bedst mulige rensning af røgen. Det har vi fået. Sammensætningen af teknologier på Amager Bakke gør anlægget til et af verdens bedste med den mest raffinerede rensning af røgen, og ARC er lykkedes med at reducere udslippet af både NOX og SO2 markant. Det er vi stolte af. Ligesom vi er stolte af, at bygningen bliver et rekreativt areal til glæde for borgere og besøgende i Hovedstaden.

Amager Bakke har fået massiv international omtale og ikonisk status. Ikke nok med at det er en af verdens længste kunstige skipister, der er placeret på toppen af et forbrændingsanlæg – det bliver også Nordeuropas højeste klatrevæg, et koncertsted, en del af børns skoleskema samt en sky bar med byens bedste udsigt Copenhill, som driver det rekreative areal på Amager Bakke samarbejder med bl.a. ski-, løbe- og klatreklubber om at skabe et nyt, fysisk samlingssted for ude-aktivitet i København.  

 

Effektiv batteriindsamling

Mere end 1000 frivillige batteriindsamlere

60 pct. af et batteri kan genbruges, men mange batterier ender i det almindelige affald, hvor de er til skade for miljøet. Samtidig mister vi en unik mulighed for at genanvende ressourcer som mangan og zink i batteriet. Derfor har ARC gjort en indsats for at samle batterier til genanvendelse siden 1988. I dag har ca. 1.000 frivillige erhverv, forretninger, organisationer og institutioner en af ARCs batterikasser stående offentlige steder, så borgere i hovedstadsområdet nemt kan komme af med deres brugte batterier.

ARCs genbrugspladser tager også imod brugte batterier og giver batterikasser til kunderne, så de kan hjælpe til at sende flere brugte batterier fra husholdningen til genbrug frem for forbrænding. I alt samles mere end 100 tons brugte batterier til genanvendelse - hvert år.

Hvad med de skjulte batterier?
Små knapcelle-batterier indeholder kviksølv, der er et giftigt tungmetal, som ophober sig i kroppen. Når knapcellebatterier ender blandt kaffegrums og bleer i affaldsspanden, bliver de brændt og tungmetallerne ender i slaggen, som bruges i belægning under nye veje. På den måde ophober kviksølvet sig i fødekæden og i vores mad. I mange tilfælde er batterierne bygget ind i legetøj, sko eller fødselsdagskort. I de tilfælde er det bedre at aflevere produktet i 'ELEKTRONIK' eller endnu bedre, skrue batteriet ud først.  

BLIV BATTERIINDSAMLER
Bliv batteriindsamler ARC - det er gratis og uden arbejde for dig. Det eneste du behøver at gøre er at MELDE DIG SOM INDSAMLER HER  - så tager vi os af arbejdet. 

Aktiv medspiller

Sociale og kulturelle initiativer på genbrugspladserne

Lys og kunst på Bispeengen Genbrugsstation
ARC vil gerne være med til at præge den by, vi er en del af. Udover at håndtere affaldet, vil vi gerne bidrage til en ren og attraktiv by. Eksempelvis ved at deltage i Kulturnatten16. Her forvandlede ARC tunnelen ved Bispeengen Genbrugsstation til en totalinstallation, hvor lyd og lys dannede ramme om en oplevelse for hele familien. 350 deltagere havde fornøjelsen af at opleve, hvordan belysningen i tunnellen skiftede karakter i takt til Bwoy de Bhajans eventyrlige musik. Deltagerne lyttede til musikken gennem headsets - både for at lukke storbyens larm ude - og for at tage hensyn til ARCs naboer, som bor tæt på Bispeengen Genbrugsstation.

Bytteevents med vores ejerkommuner
Giv hvad du har – tag hvad du kan bruge! Sådan lyder det når Københavns Kommune og ARC holder byttemarkeder, hvor der er mulighed for at bytte tøj, planter og andre gode effekter.

Direkte genbrug

Er dit affald for godt til at smide ud?

Du har flere muligheder for at give gode ting nyt liv på ARCs genbrugspladser. En af vejene til mere og direkte genbrug går via ARCs byttecentre og byttemarkeder, hvor idéen er, at man lægger noget og tager noget andet med.

Konceptet er, at borgere kan indlevere de brugbare ting, de ikke selv har glæde af længere, og så kan andre komme og hente det kvit og frit. Det er fx en stor glæde for os, at bøgerne på byttecentrenes hylder er i evig rotation blandt læseglade borgere.

ARC har en række forsøg med byttecentre. Du kan aflevere ting til direkte genbrug i hele pladsens åbningstid. Ønsker du at hente ting - eksempelvis bøger, potter og pander og sågar fjernsyn og meget andet - har du flere muligheder.

BYTTECENTRE

Kulbanevej Genbrugsstation: FORSØG
Onsdag, fredag, søndag kl. 12-16 (ét besøg per dag)
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttecentret.

Vermlandsgade Genbrugsstation: FORSØG
Alle dage kl. 12-16 (ét besøg per dag)
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttecentret.

BYTTEMARKEDER

Borgervænget Genbrugsstation: FORSØG
Hver søndag kl. 12-16
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttemarkedet.

Dragør Genbrugsplads:
Hver lørdag kl. 10-14.
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttemarkedet.

DONÉR TIL ORGANISATIONER

Bispeengen Genbrugstation: FORSØG
Alle hverdage kl. 10-18 samt lør, søn og helligdage kl. 10-17.
Effekterne går til almennyttige organisationer, og du kan aflevere ting til organisationerne i hele åbningstiden.

Hvidovre Genbrugsplads:
Alle hverdage kl. 10-18 samt lør, søn og helligdage kl. 10-17
I Hvidovre går dine ting til frivillige foreninger, der driver Hvidovre Genbrugshal. ARC giver alle de ting, der er afleveret til direkte genbrug på Hvidovre Genbrugsplads, til frivillige organisationer, som sælger tingene videre første lørdag i hver måned i Hvidovre Genbrugshal, Høvedstensvej 43, Hvidovre.

GULDMINEN

Guldminen er et laboratorium for udvalgte guldgraveres udvikling af nye måder at genbruge, upcycle, reparere, redesigne og distribuere genbrugsmaterialer. Afleverer du dit sorterede affald på VASBYGADE GENBRUGSSTATION, indgår det i guldgraveres arbejde for nytænkning af ressourcerne via direkte genbrug som et alternativ til en tung proces for genanvendelse.

 

Mere genbrug

Sydhavnen - nyt center for cirkulær økonomi

  

Fra skorsten til genbrugscenter

Direkte genbrug af beton

Efter længere tids forberedelse af byggegrunden på Bådehavnsgade 50 er Amager Ressourcecenter og Københavns Kommune nu gået i gang med entreprisen på Sydhavn Genbrugscenter. Entreprisen gennemføres af Züblin A/S og forventes færdiggjort ved udgangen af 2018.

5000 ton gammel beton fra Amagerværkets skorsten, som ikke længere er i brug, skal indgå i betonen til Sydhavns nye genbrugscenter – et sted, der netop har til formål at sikre en optimal udnyttelse af byggematerialer og andre ressourcer. Således vil centeret blive en levende udstilling af mulighederne inden for bæredygtigt og cirkulært byggeri.

 

 

Repair med mere i multihuset

Værksted til reperationer

Københavns nye genbrugscenter bliver mere end blot en genbrugsstation. Det helt særlige er, at der vil være langt større fokus på direkte genbrug af materialer end på genanvendelse, hvor man smider affald i containere, hvorefter materialerne bliver nedbrudt.

I Københavns center for genanvendelse oprettes derfor et multihus med materialelager, iværksætter- og reperationsværksteder samt andre faciliteter til udvikling og forsøg med direkte genbrug, så effekter og materialer i højere grad kan bevare deres værdi og bidrage til den cirkulære økonomi.

 

Holdspiller

Forsøgs- og udviklingsprojekter

  

Genbrug af nyere hvidevarer

Forsøg på Borgervænget Genbrugsstation

Det sparer energi og ressourcer, når køleskabet, komfuret eller vaskemaskinen genbruges - i stedet for at genanvendes. I et forsøg på Borgervænget Genbrugsstation tages de gode hårde hvidevarer fra til genbrug. Nogle repareres. Andre bruges som reservedele.

Hvilke hårde hvidevarer kan genbruges?

- Nyere produkter, der er mindre end syv år gamle
- Produkter af god kvalitet
- Produkter i pæn stand

I første omgang undersøges produktet f.eks. for manglende knapper og om det er CE-mærket. Senere registreres det i en database og testes for fejl. Kan produktet repareres, gøres det klar til salg i en genbrugsbutik. Hvis ikke, bruges nogle af delene som reservedele. Resten genanvendes.

Hvad sker der med hvidevarer, som genanvendes?

Når hårde hvidevarer sendes til genanvendelse, tager et modtageranlæg kompressorer og dele som kan indeholde freon ud. Resten neddeles og sorteres i forskellige metaller, som smeltes om til nye produkter. Forsøget er et samarbejde mellem Københavns Kommune, ARC, Recipo og Recirk.

Sorterings-pionerer af plast og metal

Flere forsøg på vej

ARC er en aktiv medspiller, når ejerkommunerne realiserer deres affaldsmålsætninger. Et forsøgssorteringsanlæg for plast
og metal er et eksempel på en konkret opgave ARC udfører for Københavns Kommune. ARC driver anlægget for at indsamle viden om, hvilke typer plast fra husholdninger der er bedst egnet til afsætning og genanvendelse som nye plastprodukter. 

Målet er at øge genanvendelsen af indsamlet plast primært fra husholdninger i Københavns kommune. På forsøgsanlægget sorteres plasten efter type for at kunne neddeles og sælges som råmateriale til industrien, der omdanner plasten til nye produkter.

Flere forsøg på vej
På forsøgsanlægget sorteres først metal fra, siden neddeles plasten i de mest almindelige polymerer fx PET, PP og HDPE, og vi forventer at fortsætte med at undersøge nye affaldsfraktioner som evaluereres løbende i 2-3 år endnu. Midler fra Miljøstyrelsebs 'kommunepulje' betyder, at vi kan gennemføre forsøg, hvor tørre fraktioner som metal og plast er blandet sammen.

Metaller i slagge

Forbrænding som cirkulær medspiller

Metalstykker og guld. Det er hvad man kan finde i røggasaffald og slagge, når man ser på det gennem et mikroskop. I cirkulær økonomi, hvor tanken er at genanvende så mange ressourcer som overhovedet muligt, er forbrænding et fy-ord. Men det behøver ikke være så firkantet, da forbrænding kan sagtens være en del af den cirkulære økonomi. 

Råstoffer i slaggen og røggasaffaldet
I råslagge og røggasaffaldet på ARC findes ikke bare guld og sølv, men også titanium, zink, aluminium og en række andre råstoffer. Mange af prøverne viser også så meget guld, at der er potentiale i samarbejdet.

I affald er der strømme af råstoffer, som er enormt små og diffuse. Der kan være guld i bittesmå koncentrationer. Og det er både dyrt og kompliceret at udvinde guldet. Her kan forbrændingsprocessen være en aktiv medspiller. Når affaldet er brændt, står vi tilbage med røggasaffald og slagge. Råstoffer med et lavt kogepunkt ender i røggassen, mens råstoffer med et højt kogepunkt – fx guld - ender i slaggen.”

Sortering via forbrænding
Forbrændingsprocessen fungerer altså – groft skitseret - som et sorteringsanlæg. Og så har vi udvidet cirklen i den cirkulære økonomi til også at tælle forbrændingsanlæg. Vi mener perspektiverne er klare, hvis vi kan få flere typer råstoffer ud af affaldet.

Derfor er ARC og geologer fra MiMa i gang med at søge støtte til et forskningsprojekt, der skal indsamle data, kortlægge ressourcestrømme i affaldet, og se på hvad der findes af metoder til at hive interessante råstoffer eksempelvis Antimon (grundstof 51, red) som både er et miljøproblem og en knap ressource. 

LÆS MERE
Her kan du læse mere om råstoffer i slaggen

Genanvendelse af mineraluld

Aflever mineraluld til din genbrugsplads

Dele af det indsamlede mineraluld vil blive genanvendt til nyt mineraluld. Mineralulden sorteres i stenuld som genanvendes hos RockWool til nyt isoleringsmateriale, og glasuld som deponeres. Dvs. at glasuld lægges på en kontrolleret losseplads med henblik på at begrænse forureningen mest muligt. 

Kom kun mineraluld i containeren
Det er vigtigt, at der kun kommer mineraluld i containeren. Hvis du vil af med andre genanvendelige produkter som vintermåtter, lægter, opfej eller skruer skal det i andre containere. Det gælder også plastiksække.

I genanvendelsesprosessen smeltes stenulden under samme temperaturer som virgine stenråvarer. En lille energibesparelse fås fordi der udvindes mindre mængder virgine råvarer.